22 824 84 24

Regulamin sprzedaży karnetów KINETIC MEDICAL & FITNESS

Dział I. Definicje wybranych pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1.  "Regulaminie" - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;  
 2. "Sprzedawcy" - należy przez to rozumieć Wiolettę Pietrusiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KINETIC MEDICAL AND FITNESS WIOLETTA PIETRUSIAK z siedzibą w Warszawie (02-348) przy ul. Rokosowskiej nr 10 o nr NIP 5212969116 i REGON 015309504;
 3. "Kliencie" lub zamiennie "Kupującym" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych;
 4. "Stronach" - należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie "Strony" zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;  
 5. "strona www" - należy przez to rozumieć prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem http://www.kinetic-fitness.pl/stronę za pośrednictwem, której sprzedaje on produkty i usługi, w tym karnety znajdujące się w jego ofercie;
 6. "koszyku" - należy przez to rozumieć składnik strony www, który służy do określenia przez Klienta danych dot. zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy;  
 7. "Konsumencie" - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 k.c.;  
 8. "k.c." - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;  
 9. "Ustawie o prawach konsumenta" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;  

Dział II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu karnetów od Sprzedawcy za pośrednictwem strony www, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.  
 2. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.kinetic-fitness.pl/ dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.  
 3. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem strony www na zakup karnetu oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.  
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c. oraz Ustawy o prawach konsumentów.

Dział III. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na karnety

 1. Klient dokonuje zamówienia karnetu zaznaczając wybrany przez siebie rodzaj za pomocą opcji "Kup teraz”.
 2. Następnie Klient przekierowywany jest na stronę na stronę www.przelewy24.pl - płatności online.  
 3. Niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin od dokonania zapłaty za zamówionego karnetu, system teleinformatyczny Sprzedawcy wysyła Klientowi, na podany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania zapłaty. 
 4. W przypadku nieotrzymania w ww. terminie potwierdzenia dokonania zapłaty Klient może złożyć reklamację w trybie opisanym w Dziale V Regulaminu.  

Dział IV. Cena

 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup karnetu jest podana na stronie www obok nazwy karnetu. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony. 
 2. Sprzedawca podaje na stronie www, stosownie do pkt 1 powyżej, zarówno cenę netto, jak i ceną brutto, tj. cenę już uwzględniającą podatek od towarów i usług. 
 3. Klient dokonuje płatności stosownie do postanowień Działu III Regulaminu. 
 4. W przypadku płatności online, jeżeli nie nastąpi ona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że zamówienie zostało anulowane przez Klienta i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.

Dział V.  Reklamacje

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej recepcja@kinetic-fitness.pl lub pisemnie na adres: aktualnej siedziby Sprzedawcy lub telefonicznie pod nr telefonu 22 8248424.
 2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.  
 3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie załatwiona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.  
 4. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu, w którym link umożliwiający pobranie ebooka winien zostać zgodnie z Regulaminem dostarczony Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

Dział VI. Przepisy dotyczące konsumentów

 1. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.  
 2. Wykupienie przez Klienta karnetu za pośrednictwem sieci Internet (online) poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na stronie www, jest traktowane jako zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta. 
 3. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.  
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres recepcja@kinetic-fitness.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy. 
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.  
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.  
 7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.  
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 9. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Sprzedawcą;. 
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 10. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.  
 11. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu które:  
  1. stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 - art. 3853 k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,  
  2. zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dział VII. Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wykonanie umowy Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Powierzone dane osobowe, przetwarzane są w celu zawierania umowy i realizacji usług oferowanych w klubie przez Administratora danych osobowych, a także (po wyrażeniu na to zgody przez Klienta) również w celach marketingowych oraz w celu umożliwienia komunikacji z Klientem przy wykorzystaniu informacji podanych w formularzu zamówienia lub w formularzu umowy.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Każdy Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sprzedawcę danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dział VIII. Postanowienia końcowe

 1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do strony www Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.  
 2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Internetu treści o charakterze bezprawnym.  
 3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego.  
 4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
 5. Umowa podlega prawu polskiemu.  
 6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego na stronie www. Regulaminu. Wprowadzenie innych - aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu - form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie www. informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.  
 7.  Ewentualne spory pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z opublikowania. 


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Zadzwoń Kontakt Menu